Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2015

cherryza2cztery
4424 4c1e 390
Reposted fromchujawa chujawa vialenka024 lenka024
cherryza2cztery
3375 544d 390
Reposted frommonam monam vialenka024 lenka024

December 27 2012

cherryza2cztery
2083 e6b0 390
Reposted fromlenka024 lenka024 viabrzoskvinia brzoskvinia

September 20 2012

cherryza2cztery
3714 d6a2 390
Reposted byskibi1908skibi1908skibi1908neonlilithtimetobegin

September 17 2012

cherryza2cztery
0516 1d1a 390

September 11 2012

cherryza2cztery

September 10 2012

cherryza2cztery
9432 cf29 390
Reposted fromdftba dftba viagerriten gerriten
cherryza2cztery
7085 c99f 390

O, Panie, spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał;

Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał;

nie tyle szukał miłości, co kochał.

Ponieważ dając siebie, otrzymujemy;

zapominając o sobie, odnajdujemy siebie;

a przebaczając, zyskujemy przebaczenie.

 

św. Franciszek z Asyżu

Reposted byejzebrzoskvinia
cherryza2cztery

August 30 2012

cherryza2cztery
4352 f691 390
Po Ślonsku. Lekcja 1.
Reposted fromcorvax corvax viaejze ejze

August 27 2012

cherryza2cztery
8487 0744 390
Reposted bytheSilenceAFdbcjaskxgerriten

August 24 2012

cherryza2cztery

July 22 2012

cherryza2cztery
5311 6198
@Elittka and @noisetales
... future Joffrey is a nazi?
Reposted frompetro petro viagameofthrones gameofthrones
cherryza2cztery
8377 c83d 390
Reposted fromgameofthrones gameofthrones

July 17 2012

cherryza2cztery
4813 08b3 390
Reposted fromneurolog neurolog

June 26 2012

cherryza2cztery
Don't only practice your art, but force your way into its secrets.

June 24 2012

cherryza2cztery
cherryza2cztery
@Podmiot: hmm, co do puzonów, to jadę sobie ostatnio tramwajem, już po 22
@Podmiot: i siedzi dwóch dresów, ja sobie stoję z wiolonczelą
@Podmiot: jeden do drugiego:
@Podmiot: - TY, PATRZ
@Podmiot: - co?
@Podmiot: - PUZON
Joe Monster.org - Probably The Best Page In The Universe
Reposted frompsychob psychob

June 23 2012

cherryza2cztery
9064 4cd6 390
Reposted byadamskistupidmansuit
cherryza2cztery
1784 ec20 390
Reposted fromnattini nattini vialive-life live-life
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl